Natječaj za radno mjesto – više vrsta poslova

OPĆA BOLNICA BJELOVAR

p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar ravnatelj raspisuje

NATJEČAJ

za sljedeća radna mjesta, zapošljavanje na neodređeno vrijeme u Općoj bolnici Bjelovar, uz probni rad u trajanju od tri ( 3 ) mjeseca:

1.   električar – elektroničar, 1 izvršitelj

Uvjeti:
Srednja škola elektro smjera ili KV radnik elektro smjera

2. domar – kućni majstor, 1 izvršitelj

Uvjeti:
Završena srednja škola tehničke ili obrtničke vrste

3. energetičar, 1 izvršitelj

Uvjeti:
Srednja tehnička škola ili škola za KV strojobravare, bravare, elektromehaničare, montere plinskih uređaja s položenim ispitom za rukovatelja centralnog grijanja

Za prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
– zamolbu vlastoručnu potpisanu
– životopis
– dokaz o državljanstvu – preslika
– svjedodžba o stručnoj spremi – preslika
– uvjerenje o položenom ispitu za rukovatelja centralnog grijanja ( samo za radno mjesto energetičar )
– elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 30 dana
¬– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseca)

Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.
Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17.) na Natječaj su dužni, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17.) – poveznica na internet stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. gdje se nalazi dokument „Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju“.

Opća bolnica Bjelovar obrađuje dostavljene podatke kandidata u skladu s odredbama pozitivno pravnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivati će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja mogu biti obavljeni razgovori te po potrebi provedeno dodatno testiranje odgovarajuće potrebama radnog mjesta, o čemu će kandidati biti obaviješteni 5 dana prije održavanja putem oglasne ploče i web stranice Opće bolnice Bjelovar- www.obbj.hr.

Obavijest o izabranim kandidatima javno će biti objavljena na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Opće bolnice Bjelovar-www.obbj.hr.

Dan objave obavijesti o rezultatima natječaja na web-stranici Opće bolnice Bjelovar smatra se danom dostave obavijesti kandidatima, te o rezultatima natječaja kandidati neće biti pisano obaviješteni.

Opća bolnica Bjelovar pridržava pravo poništiti natječaj u bilo kojem trenutku, u cijelosti ili djelomično, bez navođenja razloga za isti.

 

Zamolbe na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja, na adresu:

Opća bolnica Bjelovar
Mihanovićeva 8
s naznakom “Za natječaj” i nazivom radnog mjesta.

Ravnatelj:

prim. Ali Allouch, dr. med.

Klasa: 112-01/21-02/01
Ur.broj: 2103-72-01-21-02