Natječaj za radno mjesto primalja (m/ž) SSS, neodređeno, 1 izvršitelj

Na temelju članka 21. Statuta sanacijski upravitelj Opće bolnice Bjelovar raspisuje: natječaj za sljedeće radno mjesto:

NATJEČAJ

za sljedeće radno mjesto

1. primalja (m/ž), SSS, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj

Uvjeti:

 • primalja, SSS
 • položen stručni ispit
 • važeće odobrenje za samostalni rad

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, br. 174/2004, 92/2005, 2/2007, 107/2007, 65/2009, 137/2009, 146/2010, 55/2011, 140/2012, 19/2013, 33/2013 i 148/2013), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/2001, 103/2003 i 148/2013), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/2013) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/2002, 47/2010, 80/2010 i 93/2011) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja pripadnik/ca nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti slijedeće:

 • molbu
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( presliku )
 • važeće odobrenje za samostalni rad ( presliku )
 • presliku domovnice
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Povjerenstvo za provedbu natječaja imenuje sanacijski upravitelj. Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.
Testiranje se sastoji od provjere znanja kandidata/kinja ( pisani dio testiranja ) i razgovora Povjerenstva s kandidatima (intervju).
Pisani dio testiranja se sastoji od provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta primalje.
Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju, povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.
Na web-stranici www.obbj.hr bit će objavljen opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, izvori za pripremanje kandidata za testiranje te vrijeme i mjesto održavanja testiranja, najmanje pet dana prije održavanja testiranja.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja, na adresu:

Opća bolnica Bjelovar

p.p. 38, 43001 Bjelovar

sa naznakom “Natječaj-i naznaka specijalizacije”

 

 

Sanacijski upravitelj:
Prim. dr. sc. Stjepan Grabovac, dr. med.

Klasa: 021-01/14-01/272
Ur.broj:
2103-72-05/01-14-05

Dodatak: Preuzmite upute za testiranje za radno mjesto primalja