Natječaj za radno mjesto primalja – asistentica (m/ž-2 izvršitelja), SSS, na neodređeno vrijeme, medicinska sestra/tehničar (m/ž-6 izvršitelja), SSS, na neodređeno vrijeme

OPĆA BOLNICA BJELOVAR

p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar v.d. ravnateljica raspisuje natječaj za sljedeće radno mjesto:

NATJEČAJ

za sljedeće radno mjesto

1. primalja – asistentica (m/ž), SSS, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest ( 6 ) mjeseci, 2 izvršitelja

Uvjeti:

– primalja – asistentica, SSS
– položen stručni ispit
– važeće odobrenje za samostalni rad

2. medicinska sestra/tehničar (m/ž), SSS, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest (6) mjeseci, 6 izvršitelja

Uvjeti:

– medicinska sestra/tehničar, SSS
– položen stručni ispit – osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra/ tehničar opće njege
– važeće odobrenje za samostalni rad

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

Uz zamolbu na natječaj kandidati trebaju priložiti slijedeće:

– životopis
– dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe)
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( presliku )
– važeće odobrenje za samostalni rad ( presliku )
– dokaz o državljanstvu
– potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)

Zamolbu je potrebno vlastoručno potpisati.
Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine br. 121/17.), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih zamolbi biti pozivani na dopunu zamolbe, te neće biti pisano obaviješteni.
Opća bolnica Bjelovar obrađuje dostavljene podatke pristupnika u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivati će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.

Povjerenstvo za provedbu natječaja imenuje v.d. ravnateljica. Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja mogu biti obavljeni razgovori te po potrebi provedeno dodatno testiranje odgovarajuće potrebama radnog mjesta, o čemu će kandidati biti obaviješteni 5 dana prije održavanja putem oglasne ploče i web stranice Opće bolnice Bjelovar- www.obbj.hr.
Smatra se da je kandidat/kinja koji se nije odazvao na razgovor, povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.
Opća bolnica Bjelovar pridržava pravo poništiti natječaj u bilo kojem trenutku, u cijelosti ili djelomično, bez navođenja razloga za isti.
Obavijest o izabranim kandidatima javno će biti objavljena na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Opće bolnice Bjelovar-www.obbj.hr.
Dan objave obavijesti o rezultatima natječaja na web-stranici Opće bolnice Bjelovar smatra se danom dostave obavijesti kandidatima, te o rezultatima natječaja kandidati neće biti pisano obaviješteni.

Zamolbe na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja, na adresu:

Opća bolnica Bjelovar
Mihanovićeva 8
s naznakom “Za natječaj” i nazivom radnog mjesta.

v.d. Ravnateljica:

Ivanka Fehir-Radanović, dr.med.

Klasa: 112-01/21-02/01
Ur.broj: 2103-72-01-21-37