Natječaj za radno mjesto medicinska sestra/tehničar (m/ž), SSS, na neodređeno vrijeme, 14 izvršitelja

Na temelju članka 21. i 56. Statuta sanacijski upravitelj Opće bolnice Bjelovar raspisuje natječaj za sljedeće radno mjesto:

 • medicinska sestra/tehničar (m/ž), SSS, na neodređeno vrijeme, 14 izvršitelja

Uvjeti:

 • medicinska sestra/tehničar, SSS
 • položen stručni ispit
 • važeće odobrenje za samostalni rad

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijema u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, br. 174/2004, 92/2005, 2/2007, 107/2007, 65/2009, 137/2009, 146/2010, 55/2011, 140/2012, 19/2013, 33/2013 i 148/2013), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/2001, 103/2003 i 148/2013), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/2013) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/2002, 47/2010, 80/2010 i 93/2011) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja pripadnik/ca nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti slijedeće:

 • molbu
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( presliku )
 • važeće odobrenje za samostalni rad ( presliku )
 • presliku domovnice
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja, na adresu:

Opća bolnica Bjelovar
Mihanovićeva 8
s naznakom “Za natječaj” i nazivom radnog mjesta.

Sanacijski upravitelj:
Zoran Seleš, mag oec.

Klasa: 021-01/14-01/272
Ur.broj: 2103-72-05/01-14-10