Natječaj za radno mjesto medicinska sestra/tehničar (m/ž-8 izvršitelja), SSS, na neodređeno vrijeme

OPĆA BOLNICA BJELOVAR

p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar ravnatelj raspisuje

NATJEČAJ

za sljedeće radno mjesto

1.   medicinska sestra/tehničar (m/ž), SSS, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest ( 6 ) mjeseci, 8 izvršitelja

Uvjeti:

– medicinska sestra/tehničar, SSS
– položen stručni ispit – osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra/ tehničar opće njege
– važeće odobrenje za samostalni rad

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

Uz zamolbu na natječaj kandidati trebaju priložiti slijedeće:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( presliku ) – osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra/ tehničar opće njege
  • važeće odobrenje za samostalni rad ( presliku )
  • dokaz o državljanstvu
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Zamolbu je potrebno vlastoručno potpisati.
Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine br. 121/17.), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih zamolbi biti pozivani na dopunu zamolbe, te neće biti pisano obaviješteni.
Opća bolnica Bjelovar obrađuje dostavljene podatke pristupnika u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivati će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.

Povjerenstvo za provedbu natječaja imenuje ravnatelj. Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.
Testiranje se sastoji od provjere znanja kandidata/kinja ( pisani dio testiranja ) i razgovora Povjerenstva s kandidatima (intervju).
Pisani dio testiranja se sastoji od provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta medicinska sestra/tehničar.
Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju, povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.
Na web-stranici www.obbj.hr bit će objavljen opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, izvori za pripremanje kandidata za testiranje te vrijeme i mjesto održavanja testiranja, najmanje pet dana prije održavanja testiranja.
Opća bolnica Bjelovar pridržava pravo poništiti natječaj u bilo kojem trenutku, u cijelosti ili djelomično, bez navođenja razloga za isti.
Pozivi na testiranje biti će objavljeni na stranici Opće bolnice Bjelovar www.obbj.hr.
Obavijest o izabranim kandidatima javno će biti objavljena na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Opće bolnice Bjelovar-www.obbj.hr.
Dan objave obavijesti o rezultatima natječaja na web-stranici Opće bolnice Bjelovar smatra se danom dostave obavijesti kandidatima, te o rezultatima natječaja kandidati neće biti pisano obaviješteni.

 

Zamolbe na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja, na adresu:

Opća bolnica Bjelovar
Mihanovićeva 8
s naznakom “Za natječaj” i nazivom radnog mjesta.

Ravnatelj:

Ali Allouch, dr. med.

Klasa: 112-01/19-02/01
Ur.broj: 2103-72-01-19-06