Natječaj za radno mjesto izbor i imenovanje voditelja Odjela tehničkih i uslužnih poslova i zaštite na radu, 1 izvršitelj (m/ž)

OPĆA BOLNICA BJELOVAR

p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar i odluke Upravnog vijeća OB Bjelovar KLASA:021-01/20-03/16, URBROJ: 2103-72-03-20-24 od 10.1.22020. godine, ravnatelj raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje na određeno vrijeme u Općoj bolnici Bjelovar, uz probni rad u trajanju od šest (6) mjeseci za:

1.   izbor i imenovanje voditelja Odjela tehničkih i uslužnih poslova i zaštite na radu, 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

– Visoka škola za sigurnost na radu ili druga visoka škola odgovarajućeg tehničkog, strojarskog i/ili prometnog usmjerenja
– tri (3) godine radnog iskustva

Izbor se obavlja na mandatno razdoblje od četiri godine..

Uz zamolbu na natječaj kandidati trebaju priložiti slijedeće:

– zamolbu vlastoručnu potpisanu
– životopis
– dokaz o državljanstvu – preslika
– svjedodžbu o stručnoj spremi – preslika
– elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 30 dana
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)

Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.
Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17.) na Natječaj su dužni, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17.) – poveznica na internet stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. gdje se nalazi dokument „Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju“.

Opća bolnica Bjelovar obrađuje dostavljene podatke kandidata u skladu s odredbama pozitivno pravnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivati će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja mogu biti obavljeni razgovori te po potrebi provedeno dodatno testiranje za radno mjesto, o čemu će kandidati biti obaviješteni 5 dana prije održavanja testiranja putem oglasne ploče i web stranice Opće bolnice Bjelovar- www.obbj.hr.

Obavijest o izabranim kandidatima javno će biti objavljena na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Opće bolnice Bjelovar-www.obbj.hr.

Dan objave obavijesti o rezultatima natječaja na web-stranici Opće bolnice Bjelovar smatra se danom dostave obavijesti kandidatima, te o rezultatima natječaja kandidati neće biti pisano obaviješteni.

Opća bolnica Bjelovar pridržava pravo poništiti natječaj u bilo kojem trenutku, u cijelosti ili djelomično, bez navođenja razloga za isti.

Zamolbe na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja, na adresu:

Opća bolnica Bjelovar
Mihanovićeva 8
s naznakom “Za natječaj” i nazivom radnog mjesta.

Ravnatelj:

prim. Ali Allouch, dr. med.

Klasa: 112-01/21-02/01
Ur.broj: 2103-72-01-21-11