Natječaj za izbor kandidata (m/ž) za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR) – 1

OPĆA  BOLNICA BJELOVAR
p.p.  38, 43 001  BJELOVAR/HRVATSKA

 NATJEČAJ

za izbor kandidata (m/ž) za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR)

  1. ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR  – 4  (četiri)  izvršitelja
  2. MEDICINSKA  SESTRA/MEDICINSKI  TEHNIČAR  –  7  (sedam)  izvršitelja
  3. PRIMALJA  –  4  (četiri) izvršitelja
  4. FIZIOTERAPEUT  – 2  (dva) izvršitelja

Rok  za podnošenje  zamolbi  na natječaj  je  osam  dana od dana objave:

04.12.2014.

Zamolbe  s  dokumentima:

  • preslikom domovnice
  • preslikom  završne  svjedodžbe
  • potvrda  o  evidenciji  u  HZMO-u

 

dostaviti na adresu

Opća  bolnica  Bjelovar
p.p.  38, 43001 Bjelovar
sa  naznakom  “Natječaj  SOR”

Odluka  o  izboru pripravnika  javno  će  se  objaviti  na  oglasnoj  ploči  i  na  Internet stranici
Opće bolnice Bjelovar,  najkasnije  u  roku od  15  dana  od  dana  završetka natječaja.

 

Sanacijski upravitelj:
Zoran Seleš, mag. oec.