Natječaj za izbor kandidata (m/ž) za specijalizaciju – više vrsta

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA

raspisuje sukladno Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine( NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16 i 69/16-ispravak, 6/17) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15)

NATJEČAJ
za izbor kandidata (m/ž) za

1. SPECIJALIZACIJU IZ HITNE MEDICINE – 3 ( tri ) izvršitelja
2. SPECIJALIZACIJU IZ ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE – 5 ( pet ) izvršitelja
3. SPECIJALIZACIJU IZ OTORINOLARINGOLOGIJE – 1 ( jedan ) izvršitelj
4. SPECIJALIZACIJU IZ PEDIJATRIJE – 2 (dva) izvršitelja
5. SPECIJALIZACIJU IZ INTERNISTIČKE ONKOLOGIJE – 1 ( jedan ) izvršitelj
6. SPECIJALIZACIJU IZ PATOLOGIJE I CITOLOGIJE – 2 ( dva ) izvršitelja
7. SPECIJALIZACIJU IZ TRANSFUZIJSKE MEDICINE – 1 ( jedan ) izvršitelj
8. SPECIJALIZACIJU IZ OPĆE KIRURGIJE– 1 ( jedan ) izvršitelj
9. SPECIJALIZACIJU IZ ORTOPEDIJE I TRAUMATOLOGIJE – 1 ( jedan ) izvršitelj
10. SPECIJALIZACIJU IZ DJEČJE I ADOLESCENTNE PSIHIJATRIJE – 1 ( jedan ) izvršitelj
11. SPECIJALIZACIJU IZ INFEKTOLOGIJE – 1 ( jedan ) izvršitelj
12. SPECIJALIZACIJU IZ DERMATOVENEROLOGIJE – 1 ( jedan ) izvršitelj
13. SPECIJALIZACIJU IZ MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE – 1 ( jedan ) izvršitelj

Opći uvjeti koje pristupnik za odobravanje specijalizacije mora ispunjavati:

 • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja,
 • odobrenje za samostalan rad

Rok za podnošenje zamolbe na natječaj je 15 dana od dana objave.

Zamolbu s dokumentima:

 • životopis
 • preslikom diplome
 • preslikom uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • preslikom odobrenja za samostalan rad
 • preslikom prijepisa položenih ispita na studiju
 • preslikom potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija
 • preslikom nagrada za vrijeme studija
 • preslikom potvrde o statusu poslijediplomskom doktorskog studija
 • popisom objavljenih radova i kopijom radova
 • preslikom ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
 • potvrdama o radnom iskustvu
 • preslikom rezultata psihološkog testiranja, te za kirurške grane i preslikom rezultata testiranja manualne spretnosti koje se provodi sukladno posebnim propisima o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu
 • potvrdom o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenjem nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

dostaviti na adresu:
Opća bolnica Bjelovar
p.p. 38, 43001 Bjelovar
sa naznakom “Natječaj-i naznaka specijalizacije”

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine br. 121/17.), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Bjelovarsko-bilogorska županija dodjeljuje subvencije ( troškovi podstanarstva, kamate na stambene kredite, troškovi stručnog usavršavanja i doškolovavanja ) liječnicima i medicinskom osoblju zaposlenima u zdravstvenim ustanovama na području Bjelovarsko-bilogorska županije kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija. Više o detaljima javnog poziva o dodjeli subvencija http://bbz.hr/javni-pozivi-natjecaji/P30

Na razgovoru su pristupnici obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata.
Nepravovremene i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

Opća bolnica Bjelovar obrađuje dostavljene podatke pristupnika u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivati će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.
Redoslijed pristupnika utvrđuje se primjenom mjerila propisanih odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 83/15).

Ugovor o radu zaključuje se na neodređeno vrijeme s probnim radom od šest mjeseci.
Odluka o izboru specijalizanta javno će se objaviti na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Opće bolnice Bjelovar, najkasnije u roku od 20 dana od dana obavljenog razgovora s prijavljenim kandidatima.
Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata bez obveze obrazlaganja svojih odluka i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

Ravnatelj:

Ali Allouch, dr. med.

Klasa: 112-01/19-02/01
Ur.broj: 2103-72-01-19-50