Natječaj spremačice

Na temelju članka 21. Statuta Opća bolnice Bjelovar, ravnatelj raspisuje

NATJEČAJ

za popunu slijedećeg radnog mjesta, zapošljavanje na neodređeno vrijeme u Općoj bolnici Bjelovar, uz probni rad u trajanju od tri ( 3 ) mjeseca:

• spremačica –  10 izvršitelja

Uvjeti:
1. završena osnovna škola

Za prijavu na natječaj  potrebno je priložiti:
– zamolbu vlastoručnu potpisanu
– životopis
– dokaz o državljanstvu – preslika
– svjedodžba završene osnovne škole – preslika
– elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 30 dana
¬– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)

Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.
Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17.) na Natječaj su dužni, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17.) – poveznica na internet stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. gdje se nalazi dokument „Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju“.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Opća bolnica Bjelovar obrađuje dostavljene podatke kandidata u skladu s odredbama pozitivno pravnih  propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivati će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u  druge se svrhe neće koristiti.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja mogu biti obavljeni razgovori te po potrebi provedeno dodatno testiranje odgovarajuće potrebama radnog mjesta, o čemu će kandidati biti obaviješteni 5 dana prije održavanja putem oglasne ploče i web-stranice Opće bolnice Bjelovar- www.obbj.hr.

Obavijest o izabranim kandidatima javno će biti objavljena na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Opće bolnice Bjelovar-www.obbj.hr.

Dan objave obavijesti o rezultatima natječaja na oglasnoj ploči i web-stranici Opće bolnice Bjelovar smatra se danom dostave obavijesti kandidatima, te o rezultatima natječaja kandidati neće biti pisano obaviješteni.

Opća bolnica Bjelovar pridržava pravo poništiti natječaj u bilo kojem trenutku, u cijelosti ili djelomično, bez navođenja razloga za isti.

Zamolbe na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja, na adresu:
Opća bolnica Bjelovar
Mihanovićeva 8
s naznakom “Za natječaj” i nazivom radnog mjesta.

Ravnatelj:

Ali Allouch, dr. med.

Klasa: 112-01/19-02/01
Ur.broj:2103-72-01-19-27