Natječaj za radno mjesto specijalist opće kirurgije (m/ž-1 izvršitelj), na neodređeno vrijeme

OPĆA BOLNICA BJELOVAR

p.p. 38 43001 Bjelovar/Hrvatska

 

Na temelju članka 21. Statuta ravnatelj Opće bolnice Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ

za sljedeće radno mjesto

 

1. specijalist opće kirurgije (m/ž), VSS, na neodređeno vrijeme, do polovice punog radnog vremena – 1 izvršitelj

 

Uvjeti:
– specijalist opće kirurgije
– odobrenje za samostalni rad

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

Uz zamolbu na natječaj kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 

  • životopis
  • presliku diplome
  • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
  • presliku uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu
  • presliku odobrenja za samostalni rad
  • presliku domovnice
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)

Zamolbu je potrebno vlastoručno potpisati.
Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih zamolbi biti pozivani na dopunu zamolbe, te neće biti pisano obaviješteni.

 

Opća bolnica Bjelovar pridržava pravo poništiti natječaj u bilo kojem trenutku, u cijelosti ili djelomično, bez navođenja razloga za isti.
Obavijest o izabranim kandidatima javno će biti objavljena na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Opće bolnice Bjelovar-www.obbj.hr.
Dan objave obavijesti o rezultatima natječaja na web-stranici Opće bolnice Bjelovar smatra se danom dostave obavijesti kandidatima, te o rezultatima natječaja kandidati neće biti pisano obaviješteni.
Zamolbe na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja, na adresu:

Opća bolnica Bjelovar
Mihanovićeva 8
s naznakom “Za natječaj” i nazivom radnog mjesta.

 

Ravnatelj:

Ali Allouch, dr. med.

Klasa: 112-01/17-02/10
Ur.broj: 2103-72-01-17-59