Natječaj – magistar medicinske biokemije

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar ravnatelj raspisuje natječaj za sljedeće radno mjesto:

– magistar medicinske biokemije (m/ž), VSS,  na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri  ( 3 ) mjeseca  – 1 izvršitelj

Uvjeti:
– magistar medicinske biokemije – VSS
– položen stručni ispit
– važeće odobrenje za samostalni rad

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

Uz zamolbu na natječaj kandidati trebaju priložiti slijedeće:
– životopis
– dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( presliku )
– važeće odobrenje za samostalni rad ( presliku )
– dokaz o državljanstvu
– potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)

Zamolbu je potrebno vlastoručno potpisati.
Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine br. 121/17.), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Bjelovarsko-bilogorska županija dodjeljuje subvencije ( troškovi podstanarstva, kamate na stambene kredite, troškovi stručnog usavršavanja i doškolovavanja ) liječnicima i medicinskom osoblju zaposlenima u zdravstvenim ustanovama na području Bjelovarsko-bilogorska županije kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija. Više o detaljima javnog poziva o dodjeli subvencija  http://bbz.hr/javni-pozivi-natjecaji/P30
Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih zamolbi biti pozivani na dopunu zamolbe, te  neće biti pisano obaviješteni.
Opća bolnica Bjelovar obrađuje dostavljene podatke kandidata u skladu s odredbama pozitivno pravnih  propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivati će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u  druge se svrhe neće koristiti.

Opća bolnica Bjelovar pridržava pravo poništiti natječaj u bilo kojem trenutku, u cijelosti ili djelomično, bez navođenja razloga za isti.
Obavijest o izabranom kandidatu javno će biti objavljena na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Opće bolnice Bjelovar-www.obbj.hr.
Dan objave obavijesti o rezultatima natječaja na oglasnoj ploči i web-stranici Opće bolnice Bjelovar smatra se danom dostave obavijesti kandidatima, te o rezultatima natječaja kandidati neće biti pisano obaviješteni.
Zamolbe na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja, na adresu:

Opća bolnica Bjelovar
Mihanovićeva 8
s naznakom “Za natječaj” i nazivom radnog mjesta.

Ravnatelj:

Ali Allouch, dr. med.
Klasa: 112-01/19-02/01
Ur.broj: 2103-72-01-19-32