Natječaj za izbor kandidata (m/ž) za specijalizaciju iz pulmologije

OPĆA BOLNICA BJELOVAR

p.p. 38, 43001 Bjelovar / Hrvatska

 

raspisuje sukladno Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16-ispravak, 6/17) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15)

NATJEČAJ

za izbor kandidata (m/ž) za

 1. SPECIJALIZACIJU IZ PULMOLOGIJE –  1 (jedan) izvršitelj

 

Opći uvjeti koje pristupnik za odobravanje specijalizacije mora ispunjavati:

 • zdravstvani radnik sa završenim integriranim preddisplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja,
 • odobrenje za samostalan rad

Rok za podnošenje zamolbe na natječaj je 15 dana od dana objave.

 

Zamolbu s dokumentima:

 • životopis
 • preslikom diplome o završenom Medicinskom fakultetu
 • preslikom uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • preslikom odobrenja za samostalan rad
 • preslikom prijepisa položenih ispita na studiju
 • preslikom potvrde o općem prosjeku tijekom studija te duljini trajanja studija
 • preslikom nagrada za vrijeme studija
 • preslikom potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija
 • propisom objavljenih radova i kopijom radova
 • preslikom ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
 • potvrdama o radnom iskustvu
 • preslikom rezultata psihološkog testiranja, te za kirurške grane i preslikom rezultata testiranja manualne spretnosti koje se provodisukladno posebnim propisima o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu
 • potvrdom o podacima evidentiranm u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • domovnicom
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

dostaviti na adresu:

 

Opća bolnica Bjelovar

p.p. 38, 43001 Bjelovar

sa naznakom “Natječaj-i naznaka specijalizacije”

 

Na razgovoru su pristupnici obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata.

 

Neprevodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

Redoslijed pristupnika utvrđuje se primjenom mjerila propisanih odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15).

Ugovor o radu zaključuje se na neodređano vrijeme s probnim radom od šest mjeseci.

Odluka o izboru specijalizanata javno će se objaviti na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Opće bolnice Bjelovar, najkasnije u roku 20 dana od dana obavljenog razgovora s prijavljenim kandidatima.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, odnosno pravo ne odabrati nijednog kadidata bez obveze obrazlaganja svojih odluka i bez ikakve odgovornosti prema kanidatima.

 

Ravnatelj:

Ali Allouch, dr.med.

 

Klasa: 112-01/17-02/10

Ur.broj: 2103-72-01-17-55