Natječaj za izbor kandidata (m/ž) za specijalizaciju – više vrsta

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA

raspisuje sukladno Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine( NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16 i 69/16-ispravak, 6/17) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15)

NATJEČAJ
za izbor kandidata (m/ž) za

1. SPECIJALIZACIJU IZ HITNE MEDICINE – 3 (tri) izvršitelja
2. SPECIJALIZACIJU IZ ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE – 5 (pet) izvršitelja
3. SPECIJALIZACIJU IZ OPĆE KIRURGIJE- 2 (dva) izvršitelja
4. SPECIJALIZACIJU IZ PEDIJATRIJE – 2 (dva) izvršitelja
5. SPECIJALIZACIJU IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE – 1 (jedan) izvršitelj
6. SPECIJALIZACIJU IZ PATOLOGIJE I CITOLOGIJE – 2 (dva) izvršitelja
7. SPECIJALIZACIJU IZ TRANSFUZIJSKE MEDICINE – 1 (jedan ) izvršitelj
8. SPECIJALIZACIJU IZ MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE – 1 ( jedan ) izvršitelj

Opći uvjeti koje pristupnik za odobravanje specijalizacije mora ispunjavati:

 • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja,
 • odobrenje za samostalan rad

Rok za podnošenje zamolbe na natječaj je 15 dana od dana objave.

Zamolbu s dokumentima:

 • životopis
 • preslikom diplome
 • preslikom uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • preslikom odobrenja za samostalan rad
 • preslikom prijepisa položenih ispita na studiju
 • preslikom potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija
 • preslikom nagrada za vrijeme studija
 • preslikom potvrde o statusu poslijediplomskom doktorskog studija
 • popisom objavljenih radova i kopijom radova
 • preslikom ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
 • potvrdama o radnom iskustvu
 • preslikom rezultata psihološkog testiranja, te za kirurške grane i preslikom rezultata testiranja manualne spretnosti koje se provodi sukladno posebnim propisima o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu
 • potvrdom o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • domovnicom
 • uvjerenjem nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

dostaviti na adresu:
Opća bolnica Bjelovar
p.p. 38, 43001 Bjelovar
sa naznakom “Natječaj-i naznaka specijalizacije”

Na razgovoru su pristupnici obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata.
Nepravovremene i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Redoslijed pristupnika utvrđuje se primjenom mjerila propisanih odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 83/15).
Ugovor o radu zaključuje se na neodređeno vrijeme s probnim radom od šest mjeseci.
Odluka o izboru specijalizanta javno će se objaviti na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Opće bolnice Bjelovar, najkasnije u roku od 20 dana od dana obavljenog razgovora s prijavljenim kandidatima.
Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata bez obveze obrazlaganja svojih odluka i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Ravnatelj:

Ali Allouch, dr. med.

Klasa: 112-01/18-02/01
Ur.broj: 2103-72-01-18-07