Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Opće bolnice Bjelovar

“Na temelju čl. 40. stavak 1. točka 1., 41. i 44. stavak 3. Zakona o ustanovama (Narodne Novine 76/93,29/97,47/99, 35/08 127/19), članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne Novine 100/18, 125/19 i 147/20) i članka 13., 22.-24. Statuta Opće bolnice Bjelovar i Odluke Klasa:021-01/21-03/17, Urbroj:2103-72-03-21-02 od 27.rujna 2021. godine, Upravno vijeće Opće bolnice Bjelovar raspisuje

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Opće bolnice Bjelovar

 

1. Kandidat/kandidatkinja za ravnatelja/icu Opće bolnice Bjelovar (u daljnjem tekstu: Bolnice) mora udovoljavati sljedećim uvjetima:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij,
– najmanje pet godina radnog iskustva u struci.
2. Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na mandatno razdoblje od četiri godine.
3. Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidat/kandidatkinja je dužan priložiti:
– program rada i razvoja Bolnice za mandatno razdoblje,
– životopis u kojem će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta propisanih Statutom,
– ovjerenu izjavu o nepostojanju sukoba interesa, odnosno da kandidat/kandidatkinja nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu zdravstvenu ustanovu, da kandidat nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela ili obveznica s kojima Bolnica ima poslovni odnos i da kandidat, njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj nema financijski ili drugi interes u odlukama tijela Bolnica,
– uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta presuda, ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja,
– uvjerenje poslodavca da se protiv kandidata ne vodi postupak zbog povrede obveze iz radnog odnosa,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu,
– diplomu o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju u izvorniku ili ovjerenu presliku,
– elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o radnom stažu ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja,
– kopiju osobne iskaznice.
4. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj dostaviti tj. priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu da bi ostvarili prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
-Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne Novine” br. 121/17 i 98/19) dužni su uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebno iz navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva branitelja: https://gov.hr/mojauprava/hrvatskibranitelji/zaposljavanje/prednost-pri zapošljavanju/403
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata dužni su uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili prednost pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum, itd.).
-Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne Novine” br.157/13 i 152/14, 39/18) dužni su se pozvati na članak 9. navedenog zakona, te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja Očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.
5. Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje privolu Bolnici za obradu osobnih podataka
navedenih u prijavi u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Opća bolnica Bjelovar jamči svakom prijavljenom kandidatu/kandidatkinji da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvanje u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.
6. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
7. Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju te koja je vlastoručno potpisana.
8. Prijave s natječajnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:
» Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Opće bolnice Bjelovar – ne otvaraj« u roku od 8 dana od objave natječaja, na adresu: Opća bolnica Bjelovar, 43000 Bjelovar, A. Mihanovića 8.
9. Rok za podnošenje prijave na natječaj računa se od objave u Narodnim novinama.
10. Kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
11. Bolnica zadržava pravo ne izabrati ravnatelja/icu po raspisanom natječaju te ga poništiti bez obrazloženja.“

 

Predsjednik Upravnog vijeća
Emanuel Modrić, dr.med.,spec.urologije,
subspec. urološke onkologije