Natječaj za specijalizaciju

OPĆA BOLNICA BJELOVAR

p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

raspisuje sukladno Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine( NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16 i 69/16-ispravak, 6/17) i  Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15)

NATJEČAJ

za izbor kandidata (m/ž) za
1. SPECIJALIZACIJU IZ HITNE MEDICINE – 3 (tri) izvršitelja
2. SPECIJALIZACIJU IZ ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE – 5 (pet) izvršitelja
3. SPECIJALIZACIJU IZ DJEČJE I ADOLESCENTNE PSIHIJATRIJE – 1 ( jedan ) izvršitelj
4. SPECIJALIZACIJU IZ INFEKTOLOGIJE – 1 ( jedan ) izvršitelj
5. SPECIJALIZACIJU IZ KARDIOLOGIJE – 1 ( jedan ) izvršitelj
6. SPECIJALIZACIJU IZ INTERNISTIČKE ONKOLOGIJE  – 1 ( jedan ) izvršitelj
7. SPECIJALIZACIJU IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE  – 1 ( jedan ) izvršitelj
8. SPECIJALIZACIJU IZ OPĆE KIRURGIJE– 1 ( jedan ) izvršitelj
9. SPECIJALIZACIJU IZ PEDIJATRIJE – 1 (jedan) izvršitelj
10. SPECIJALIZACIJU IZ PATOLOGIJE I CITOLOGIJE – 2 (dva) izvršitelja
11. SPECIJALIZACIJU IZ TRANSFUZIJSKE MEDICINE – 1 (jedan ) izvršitelj
12. SPECIJALIZACIJU IZ MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE – 1 ( jedan ) izvršitelj
Opći uvjeti koje pristupnik za odobravanje specijalizacije mora ispunjavati:
 zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja,
 odobrenje za samostalan rad
Rok za podnošenje zamolbe na natječaj je 15 dana od dana objave.

Zamolbu s dokumentima:
 životopis
 preslikom diplome
 preslikom uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 preslikom odobrenja za samostalan rad
 preslikom prijepisa položenih ispita na studiju
 preslikom potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija
 preslikom nagrada za vrijeme studija
 preslikom potvrde o statusu poslijediplomskom doktorskog studija
 popisom objavljenih radova i kopijom radova
 preslikom ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
 potvrdama o radnom iskustvu
 preslikom rezultata psihološkog testiranja, te za kirurške grane i preslikom rezultata testiranja manualne spretnosti koje se provodi sukladno posebnim propisima o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu
 potvrdom o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 dokaz o državljanstvu
 uvjerenjem nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  (ne starije od 6 mjeseci)
dostaviti na adresu:
Opća bolnica Bjelovar
p.p. 38, 43001 Bjelovar
sa naznakom “Natječaj-i naznaka specijalizacije”
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine br. 121/17.), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Na razgovoru su pristupnici obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata.
Nepravovremene i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Opća bolnica Bjelovar obrađuje dostavljene podatke pristupnika u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivati će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u  druge se svrhe neće koristiti.
Redoslijed pristupnika utvrđuje se primjenom mjerila propisanih odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 83/15).
Ugovor o radu zaključuje se na neodređeno vrijeme s probnim radom od šest mjeseci.
Odluka o izboru specijalizanta javno će se objaviti na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Opće bolnice Bjelovar, najkasnije u roku od 20 dana od dana obavljenog razgovora s prijavljenim kandidatima.
Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata bez obveze obrazlaganja svojih odluka i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
Ravnatelj:

Ali Allouch, dr. med.
Klasa: 112-01/19-02/01
Ur.broj: 2103-72-01-19-08

Molimo natječaj objaviti 27. veljače 2019. godine.